Schedule

All times are Central European Time.

Saturday 6th February

10.00 – 10.30Tips & Techniques: John Kaizan Neptune
10.45 – 12.00Composing for Shakuhachi: John Kaizan Neptune
13.00 – 14.15Shingetsu (KSK; Elem/Int Honkyoku): Emmanuelle Rouaud
14.30 – 15.45Higo-Sashi (Hijiri-kai; Elem/Int Honkyoku): Helene Seiyu Codjo

Sunday 7th February

10.00 – 10.30Tips & Techniques: Antonio Enzan Olías
10.45 – 12.00Tsuru no Sugomori (Kinko-ryu): Mizuno Kohmei
13.00 – 14.15Tsuru no Sugomori (Tozan-ryu): Christophe Kazan Gaston
14.30 – 15.45Tsuru no Sugomori (Miyata-kai): Antonio Enzan Olías